SamRecio

Trend Line Xross

Trend Line Xross (TLX) Uses User Input Points to draw trendlines and displays the exact intersection point of those trendlines.

This is the public indicator of the practical application for this intersection method included in my entry for Pinefest #1.

To determine the exact intersection point I am using the y-intercept method as seen below.

The code is notated for more information on the technical workings.

One difference to note between this version and the pinefest version is that I had to change the line drawings to use bar_index values so that I can use line.get_price() to grab the current value of the line to make alerts from.
Additionally, there are alerts built-in to this version for every type of cross on all of the visible lines.

Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?