jjcalo

EMA Up/Down Color

Plot an EMA lime green when it's going up and red when it's going down.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Jack Calo -- v1.0 -- 08/26/2016
// Plot an EMA lime green when it's going up and red when it's going down.

study(title = "EMA Up/Down Color", overlay=true)
ema1 = input(20, minval=1, maxval=300, title="EMA Period")
ema1_width = input(2, minval=1, maxval=10, title="Line Width")
curEma = ema(close, ema1)
col = curEma >= curEma[1] ? lime : red

plot(curEma, title="EMA Plot", color=col, linewidth=ema1_width, style=line)

Bình luận

This is really useful, thank you.
Phản hồi