TFlab

Three Drive [TradingFinder] 3 Drive Harmonic Pattern Indicator

🔵Introduction

The "Three Drive" pattern is one of the light "RTM" setups suitable for identifying price trend reversals. For this reason, this pattern is considered one of the "Reversal Patterns."

🟣Bullish 3 Drive

At a price bottom, a formation occurs where the negative trend appears to continue, and lower lows are made.

However, the second low penetrates the range of the first low, and the third low penetrates the range of the second low, indicating a decrease in selling pressure and an increase in buying pressure.

Entry point is issued after the penetration of the third low to the second low, and targets are the highs formed in the "3 Drive."


🟣Bearish 3 Drive

At a price top, a formation occurs where the positive trend appears to continue, and higher highs are made.

However, the second high penetrates the range of the first high, and the third high penetrates the range of the second high, indicating a decrease in buyers' strength and an increase in sellers' strength.

Entry point is issued after the penetration of the third high to the second high, and targets are the lows formed in the "3 Drive."


Importance:
This pattern bears a striking resemblance to the some of "Harmonic Pattern" and "Ending Diagonal" in the "Elliott Pattern".


🔵How to Use

There is no need for further confirmation to use this pattern, and you can use it as soon as the pattern forms. However, to reduce errors, it is better to use this pattern when it forms within a "Supply and Demand" or "Support and Resistance" structure.

Bullish 3 Drive in Demand Zone:Bearish 3 Drive in Supply Zone:🔵Settings

You can set your desired "Pivot Period" via settings for the indicator to identify setups based on it.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?