TrendCrypto2022

Take profit Multi timeframe

TrendCrypto2022 Cập nhật   
Republish:
Take profit Multi timeframe:
In this scipts, I build risk-reward system managemant. You can take profit in two way: percent or at resistant in higher timeframe or both.
Strategy in this scripts, I use Wave trend indicator as example strategy.
Phát hành các Ghi chú:
Update:
1. Fix some bugs íncripts.
2. Clean old labels and Draw some new labels.
3. Optimize profit multitimeframe: now you can set up resistance in any timeframe.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?