Bravetotrade

Two Exponential Moving Averages

Hi
It is for traders who do not have Pro badge on trading view. They are limited to use only 3 indicators. By using two moving averages in a single indicator would enhance their access from the current 3 to a plus one means four indicators.

You will be able to change the color of the lines, their thickness and their values.

I hope you will enjoy this work.

Regards
Bravetotrade

JJ Singh
Full TIme Trader/Investor
Moderator, TradingView

✅Free Telegram channel for live analysis at t.me/jjsingh_2020

✅Tweet at twitter.com/JaySingh_2020
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?