lnlcapital

LNL Keltner Candles

LNL Keltner Candles

This indicator plots mean reversion (reversal) arrows with custom painted candles based on the price touch or close above or below keltner channel limits (upper & lower bands). This study was created primarily for swing trading & higher time frames such as daily and weekly. Lower time frames might result in more false signals.

Mean Reversal Arrows:

1. Reversal Arrow Up - If the price drops below the lower band extremes, reversal up is the trigger for a bullish mean reversion.
2. Reversal Arrow Down - Once the price reach the higher band extremes, reversal down is the trigger for a bearish mean reversion.

The Concept of Mean Reversion:

There are just two types of moves in any market: The market is either expanding from the mean or retracing back to the mean. These reversions & epxansions are happening across all types of markets. The goal of this study is to catch the powerful mean reversion from extremes back to the mean. Once the candles light up green / red, it is time to look for the reversal (purple) arrow which triggers the mean reversion setup. Mean reversion is not about catching the next big swing turn to new highs or lows. It is all about the base hits = the mean. So the target here is always the average price. The idea here is to catch the average market ebbs & flows, not the next home run.

What Do I Mean by Mean?

Mean is usually the average price from the last 20-30 bars. Basically something like a 20 MA or Keltner Channel or Bollinger Band midline are really good visual representators of the mean (average price).

Hope it helps.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?