HPotter

Bandpass Filter

834 lượt xem
55
The related article is copyrighted material from
Stocks & Commodities Mar 2010
You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2 , HLC3, OHLC4 and ect...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/10/2014
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Bandpass Filter")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
xPrice = hl2
hline(0, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter")
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG