faytterro

RSI Divergence Strategy

what is "RSI Divergence Strategy"?
it is a RSI strategy based this indicator:
what it does?
it gives buy or sell signals according to RSI Divergences. it also has different variables such as "take profit", "stop loss" and trailing stop loss.

how it does it?
it uses the "RSI Divergence" indicator to give signal. For detailed information on how it works, you can visit the link above. The quantity of the inputs is proportional to the rsi values. Long trades are directly traded with "RSI" value, while short poses are traded with "100-RSI" value.

How to use it?
The default settings are for scalp strategy but can be used for any type of trading strategy. you can develop different strategies by changing the sections. It is quite simple to use.
RSI length is length of RSİ
source is source of RSİ
RSİ Divergence lenght is length of line on the RSI
The "take profit", "stop" and "trailing stop" parts used in the "buy" group only affect buys. The "sell" group is similarly independent of the variables in the "buy" group.
The "zoom" section is used to enlarge or reduce the indicator. it only changes the appearance, it does not affect the results of the strategy.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?