CallmeNegan108

Confluence Buy-Sell Indicator with Fibonacci

CallmeNegan108 Cập nhật   
The script is a "Confluence Indicator with Fibonacci" designed to work on the TradingView platform. This indicator combines multiple technical analysis strategies to generate buy and sell signals based on user-defined confluence criteria. Here's a breakdown of its features:

Confluence Criteria: Users can enable or disable various strategies like MACD, RSI, Bollinger Bands, Divergence, Fibonacci, and Moving Average. The number of strategies that need to align for a signal to be generated can be set by the user.

Strategies Included:

MACD Strategy: Uses the Moving Average Convergence Divergence method to identify buy/sell opportunities.
RSI Strategy: Utilizes the Relative Strength Index to detect overbought or oversold conditions.
Bollinger Bands Strategy: Incorporates Bollinger Bands to identify volatility and potential buy/sell signals.
Divergence Strategy: A basic implementation that detects bullish and bearish divergences using the RSI.
Fibonacci Strategy: Uses Fibonacci retracement levels to determine potential support and resistance levels.
Moving Average Strategy: Employs a crossover system between the 50-period and 200-period simple moving averages.
Additional Features:

Support & Resistance: Identifies major support and resistance levels from the last 50 bars.
Pivot Points: Calculates pivot points to determine potential turning points.
Stop Loss Levels: Automatically calculates and plots stop-loss levels for buy and sell signals.
NYC Midnight Level: Option to display the New York City midnight price level.
Visualization: Plots buy and sell signals on the chart with green and red markers respectively.
Adequate Category:
"Technical Analysis Indicators & Overlays" or "Strategy & Scripting Tools".
Phát hành các Ghi chú:
The script is a "Confluence Indicator with Fibonacci" designed to work on the TradingView platform. This indicator combines multiple technical analysis strategies to generate buy and sell signals based on user-defined confluence criteria. Here's a breakdown of its features:

Confluence Criteria: Users can enable or disable various strategies like MACD, RSI, Bollinger Bands, Divergence, Fibonacci, and Moving Average. The number of strategies that need to align for a signal to be generated can be set by the user.

Strategies Included:

MACD Strategy: Uses the Moving Average Convergence Divergence method to identify buy/sell opportunities.
RSI Strategy: Utilizes the Relative Strength Index to detect overbought or oversold conditions.
Bollinger Bands Strategy: Incorporates Bollinger Bands to identify volatility and potential buy/sell signals.
Divergence Strategy: A basic implementation that detects bullish and bearish divergences using the RSI.
Fibonacci Strategy: Uses Fibonacci retracement levels to determine potential support and resistance levels.
Moving Average Strategy: Employs a crossover system between the 50-period and 200-period simple moving averages.
Additional Features:

Support & Resistance: Identifies major support and resistance levels from the last 50 bars.
Pivot Points: Calculates pivot points to determine potential turning points.
Stop Loss Levels: Automatically calculates and plots stop-loss levels for buy and sell signals.
NYC Midnight Level: Option to display the New York City midnight price level.
Visualization: Plots buy and sell signals on the chart with green and red markers respectively.
Adequate Category:
"Technical Analysis Indicators & Overlays" or "Strategy & Scripting Tools".
Phát hành các Ghi chú:
Removing from the UI some flashy indicators, but you still can enable them in the settings
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?