LeonidasCrypto

Leonidas Squeeze Momentum System

This indicator is based on LazyBear SQ Momentum Indicator and SQ Plus Indicator.

This indicator is using ADX and Squeeze Momentum Indicator.

When you see the ADX above 0 line and the slop is positive that means the trend is strong

When the ADX is below 0 line and the trend is weak you will see the slop negative and the color gray

When we see the SQ changing the color from Red to Yellow that means the sell pressure is decreasing this could be a potential buy signal

When we see the color changing from blue to dark blue that means the buy pressure is decreasing this could be a a potential sell signal

Bull/Bear divergences supported


Added SQ signal
this signal is an exponential moving average following the SQ main signal useful for filtering fake signals.


This indicator is very powerful but offers many fake signals it is recommended using this indicator with other indicators to confirm the entries

Trading for living!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?