Traders_Endeavors

Fibonacci Breakout Target Levels

Traders_Endeavors Cập nhật   
Fibonacci Extension

Fibonacci Extension is a powerful technical analysis tool that traders use to predict where the market might find support and resistance. It is based on the Fibonacci sequence and uses levels that are found by extending the 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100% Fibonacci ratios from a swing high or low. These levels can be used to find possible areas of support and resistance, and traders often use them to figure out when to get into or get out of a trade.

What does this indicator do?

This indicator gets five levels of the Fibonacci Extension and uses it for both the low and the high. The default lookback period is 10 days, and it checks for the highest and lowest price in that period. Then it calculates the extension levels and plots them, and it also adds a line that shows you the current breakout target levels.

How to use?

The primary use intended for this indicator is to be used to determine possible breakout target levels. Let's say you are trading a range and a breakout happens. You can use this indicator to determine possible take-profit zones and possible support and resistance zones.

Features:
  • Change the lookback period for the Fibonacci Extension levels.
  • Disable the Fibonacci Bands if you just want to see the FIB levels.
  • You can also change the 5 levels and add different Fibonacci numbers.

In this image, you can see how you can use this indicator to determine take-profit levels. The Fibonacci Extensions will determine potential support and resistance levels, which could be good places to exit your long or short positions.

Phát hành các Ghi chú:
Just changed some of the comments in the script..

Link Tree: linktr.ee/tradersendeavors

Access our indicators: www.patreon.com/user?u=80987417

Contact us through Telegram: t.me/tradersendeavors
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?