ChuckBanger

Chande Momentum Oscillator + WaveTrend Oscillator [ChuckBanger]

This is a combination of Lazybears WaveTrend Oscillator (purple line) and Chande Momentum Oscillator (blue line with the orange line as a signal line). Use WaveTrend as a confirmation tool. It is consider as a selling point when CMO is over the red horizontal dotted line. The opposite applies if CMO line is under the red horizontal dotted line.

You can also use this with WaveTrand to confirm the sell or buy point. When WT line is over center line and CMO has crossed over it's signal line. It is a buy point. The opposite applies if WT line is under the center line and CMO is under its signal line.

Tip jar, if you want to support my indicators work
BTC: 3EV8QGKK689kToo1r8pZJXbWDqzyJQtHy6
LTC: LRAikFVtnqY2ScJUR2ETJSG4w9t8LcmSdh
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?