fluxchart

Trend Channels (MTF) | Flux Charts

💎 GENERAL OVERVIEW
Introducing our new Trend Channels (MTF) indicator! Latest trends play an important role for traders and sometimes it can be hard to spot trends in other timeframes. This indicator can plot latest trend channels across different timeframes, so you can spot trends and their channels easier. More info about the process in the "How Does It Work" section.

Features of the new Trend Channels (MTF) indicator :
  1. Plot Trend Channels Across Up To 3 Different Timeframes
  2. Broad Customizability Of Trend Detection
  3. Variety Of Trend Invalidation Options
  4. High Visual Customizability

🚩UNIQUENESS
While the detection of trend channels is a common concept among traders, trend channels across different timeframes can be as crucial as the ones in the current timeframe. This indicator can find them from up to 3 different timeframes. While the general settings will perform well enough most of the time, the indicator also provides fine-tuning options for trend detection and trend invalidation for more experienced traders.

📌 HOW DOES IT WORK ?
Trend channels occur when the price of an asset starts making a strong movement in a bullish or a bearish direction. This indicator detects trend channels using the Simple Moving Average (SMA). When the slope of the SMA line exceeds the user-defined size, a trend channel will occur.

To understand how individual settings work, you can check the "⚙️SETTINGS" section.

⚙️SETTINGS
1. General Configuration
SMA Length -> Determines the length used in the SMA function. Higher values mean that an average of a longer timespan will be taken into account when spotting trends.
Slope Length -> Used while finding the slope of the trend channel. Check this example for slope length :

ATR Size -> This setting is taken into calculation while checking if a trend channel is worth plotting. The higher this setting is, the higher the slope of the trend channel must be to get rendered. You can take a look at the chart provided above for a visual explanation.
Channel Expander -> When a trend channel occurs, the top and the bottom of the channel are initally determined by the latest highest highs / lowest lows. This setting expands the channel vertically by X times Average True Range (ATR). Check this example :

Trend Invalidation -> The trend channel gets invalidated when the bar closes / wicks above the top of the channel, or below the bottom of the channel. With this setting, you can switch the behaviour between bar close / bar wick.
Avoid False Invalidation -> This setting makes it harder for trend channels to get invalidated to prevent false invalidations.

  • Retries : The trend channel will have 5 chances for invalidation. First 4 invalidations will not invalidate the channel. The trend channel will only invalidate once the 5th invalidation occur.
  • Volume : The bar that invalidates the trend channel must have a volume higher than 1.5x the average bar volume of the current chart. Otherwise the trend channel will not be invalidated.
  • None : The trend channel will invalidate at the first invalidation.

Get Access to Flux Charts indicators: www.fluxcharts.com/?via=tv

Join our community: discord.gg/fluxcharts
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?