AlphaViz

ZigZag Library

This is yet another ZigZag library.

🔵 Key Features

1. Lightning-Fast Performance: Optimized code ensures minimal lag and swift chart updates.
2. Real-Time Swing Detection: No more waiting for swings to finalize! This library continuously identifies the latest swing formation.
3. Amplitude-Aware: Discover significant swings earlier, even if they haven't reached the standard bar length.
4. Customizable Visualization: Draw ZigZag on-demand using polylines for a tailored analysis experience.

Stay tuned for more features as this library is being continuously enhanced. For the latest updates, please refer to the release information.

🔵 API

// Import this library. Remember to check the latest version of this library and replace the version number below.
import algotraderdev/zigzag/1 as zz

// Initialize the ZigZag instance.
var zz.ZigZag zig = zz.ZigZag.new().init(
  zz.Settings.new(
    swingLen = 5,
    lineColor = color.blue,
    lineStyle = line.style_solid,
    lineWidth = 1))

// Analyze the ZigZag using the latest bar's data.
zig.tick()

// Draw the ZigZag.
if barstate.islast
  zig.draw()

专业缠论指标: alphaviz.pro/chanlun
Email: contact@alphaviz.pro
Discord: discord.gg/w2fFtNega4
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.