IQ-trading

NASDAQ Advance/Decline Line 1.0

NASDAQ Advance/Decline Line is a Market Breath indicator.
Brought to you by IQ-trading (Andrei Bogdan) via Trading View Pine script. If you find this helpful in anyway, please leave a like!
A/D line calculates a ratio between total number of NASDAQ stocks advancing and total number of NASDAQ stocks in one day, providing another way to grasp the market breath at any moment.A
Green columns mean more than 50% of NASDAQ stocks are advancing, red columns mean more than 50% of NASDAQ stocks are declining.
Green values above the top band mean correlation to the upside, red values bellow the low band mean correlation to the downside.
Correlation means rising probability of capitulation (to the upside or to the downside).
For a better interpretation, NASDAQ Advance/Decline Line should be used in conjunction with other indicators ( volatility , volume , etc.).
--------------------
NASDAQ here refers to the totality of assets listed on the NASDAQ exchange, not to the Nasdaq Composite index or the Nasdaq100 index.
NASDAQ is the second-largest stock exchange on earth, and operates the two major stock indexes based on companies that trade on its exchange: the Nasdaq Composite and the Nasdaq 100.
The Nasdaq Composite tracks the performance of more than 3,000 stocks listed on the Nasdaq while the Nasdaq 100 captures the performance of the exchange’s largest non-financial companies.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?