NantzOS

TRAX Detrended Price Strategy

In this script, the "TRAX" (TRIX) indicator is calculated using the Volume Weighted Moving Average (VWMA) instead of Exponential Moving Average (EMA) like the standard TRIX. The Detrended Price is used to identify short term cycles with a rate of change verses the rate of change from a triple smoothed TRAX VWMA . The strategy is intended for counter-trend trading, meaning it tries to capture potential reversals.

1. Indicators Used:

TRAX is calculated using the Volume Weighted Moving Average (VWMA) of the logarithm of the closing price.
DPO (Detrended Price Oscillator) is calculated by taking the closing price and subtracting a simple moving average (SMA) of the closing price shifted back.

2. Crossover Conditions:

Longs occur when DPO crosses above the TRAX, with the TRAX trending below 0, and the stock is trading above an adjustable simple moving average. Shorts occur due to the inverse conditions.

3. Visualization:

This script plots the SMA and the TRAX-DPO Combined Oscillator.
It highlights the periods of zero-line crossover using a green background for potential long positions and a red background for potential short positions. However, it will trigger verified entries/exits in accordance with the SMA.

In conclusion, this fun prototype underwent a unique alteration using the Volume Weighted Moving Average and focuses on capturing shorter counter-trend cycles. You have the freedom to fine-tune the strategy by adjusting parameters and incorporating other analysis methods that resonate with your trading style and risk tolerance.

KP
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?