F_rank_01

Fixed Fibonacci Support Resistance

F_rank_01 Cập nhật   
I took the formula of the fibonacci from LonesomeTheBlue and made this script. You can take a look at his indicator here:
When you first add the indicator on the chart, click on the chart to select the first date and then the second date. It will then calculate the fibonacci support and resistance of the range you choose. You can also choose the date inside the inputs.

Be sure the first date is before the second date, otherwise it won't be able to show the fibonacci. If that happen, choose a correct date in the inputs.
Phát hành các Ghi chú:
The original code is from LonesomeTheBlue in the Fibonacci Levels MTF script.
Phát hành các Ghi chú:
-Added a bool to extend the fibonacci to the right.
-I changed the fibonacci to start from start time to end time instead of starting at end time.
-Added a bool to show/hide the start/end white line.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?