Besumetz

Future's spread with base contract (MOEX)

Besumetz Cập nhật   
English:
Indicator calculates spread between future and it's theoretical price baased on base contract, number of days to expiration and central bank key rate.
I didn't find any means of getting base contract of security on chart so I hardcoded futures and corresponding base contracts.
Hardcoded futures are MOEX (Moscow Exchange) only and key rate used in script is Russian Central Bank's key rate from 2013, but I believe you can easily adapt it to any other key rate history. I can share source code of tiny C++20 utility for easy generation of get_rate(time) function from more human-readable date format rather then UNIX timestamp used in PineScript.
Only quarterly futures are supported. Only in "SIU2022" like notation. "SI1!" like aliases are not supported.

Русский:
Индикатор отображает спред фьючерса к его теоретической цене с учётом усыхания на каждый день.
Не нашёл, как определить базовый актив фьючерса средствами TradingView - поэтому это соответствие захардкожено вручную.
Поддерживаются только квартальные фьючерсы, только MOEX, только хардкор.
Поддерживается история ключевой ставки ЦБ РФ с 2013 года.
Используйте коды фьючерсов вида "SIU2022".
Не поддерживаются альясы вроде "SI1!", "EU1!".
Phát hành các Ghi chú:
Syntactic changes in title and short title/
Phát hành các Ghi chú:
Refactored days_to_exp calculation
Phát hành các Ghi chú:
Added barstate.islastconfirmedhistory check before painting table
Phát hành các Ghi chú:
Updated get_rate function according to Russia's Central Bank decision
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?