LuxAlgo

Pivot Based Trailing Maxima & Minima [LUX]

This indicator returns trailing maximums/minimums and their average resetting at the occurrence of a pivot point high/low, thus allowing the highlighting of past and current support and resistance levels.

Settings

  • Length: Determines the pivot high/low lookback, with higher values allowing to detect longer term tops and bottoms.

Usage


The indicator can highlight points of support and resistances - these are points where price bounced of the average line. These points can eventually be used to draw trendlines .


The trailing maximum/minimum and their average extends to the most recent bar, allowing real time applications of the indicator.

Additionally, users can easily analyze past trends and determine their type by observing the trailing maximum/minimum behavior. For example, trailing maximums/minimums not making new higher high/lower low would indicate a ranging market.


The frequency of new higher high/lower low can also help determine how bullish / bearish a trend was.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?