s3raphic333

Rail Line Levels [s3]

s3raphic333 Cập nhật   
Plots support/resistance lines based on a neutral signal (white portion) of the Rail Line (variable moving average) for a period of time designated by the user (defaults to 9 bars). Support/Resistance lines will be removed after a period of tests and can be determined by the user (defaults to 26). Support/Resistance is deemed not as important or strong after several touches or tests. The trailer uses a combination of the calculation for the Rail Line (variable moving average) and an ATR to show the overall trend direction.

The indicator is centered around a Variable Moving Average. The Variable Moving Average (VMA) is a study that uses an Exponential Moving Average being able to automatically adjust its smoothing factor according to the market volatility.

In addition to the VMA, the indicator makes use of the ATR which measures market volatility by decomposing the entire range of an asset price for that period. The true range is taken as the greatest of the following: current high less the current low; the absolute value of the current high less the previous close; and the absolute value of the current low less the previous close.
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog1: changed default color theme
ChangeLog2: fixed spelling error and adjusted precision from 2 to 4 decimal places
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?