FxCloudTrader

Candlestick - Kicker Pattern

Not many candlestick patterns hurt traders on the other side of the trade more than this signal, when it happens, think of it as kicking in the teeth, the pain is real.

An upwards signal is painted when you have a two-bar formation, the one on the left is a bearish one whereas the successive one is bullish, when you have fat bodies in both candles, meaning the open is close to the high and the close is close to the low for the first candle, while the open is close to the low and the close is close to the high for the adjacent candle, the pain is ever more excruciating, the other important condition is the open of the first candle must be lower than the open of the latter one.

The downwards signal is vice versa of the upwards signal.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?