tanner314

14/28 Day SMA Divergence and RSI - No Repaint

If you are interested in purchasing my algorithmic trading bot that receives Tradingview indicator alerts via email and then executes them in Bittrex, please visit my product page here: ilikestocks.com/prod...ithmic-trading-bot/. Additionally, I would love to create video/blog guides on creating Tradingview scripts or strategies. If you are a knowledgeable in finance or other related fields and would like to be featured on my page, please contact me at tanner@ilikestocks.com.

No crossovers were used in this script, and this is likely the reason for the no repaint(Correct me if wrong).

This strategy script uses a 14-day SMA signal line, a 28-day SMA and RSI. The strategy works by determining whether the (14-day SMA is above the 28-day SMA and the RSI levels are overbought(below 30)) or RSI is very overbought(below 13 or so). Once either of these conditions have been met, a long position is opened.

The initial long position must be partially closed by the take profit first and then the final close is executed if the 14-day signal SMA is below the 28-day SMA; you may also exclusively use take profit to close positions.

The green plotted spikes are the initial long position conditions. The orange plotted spikes are take profit signals once a long position is opened. The red plotted spikes are plotted when the SMA 14-day is below the 28-day SMA.

Please do leave constructive criticism or comments below because it helps me better create scripts!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?