LonesomeTheBlue

ZigZag Waves

Hello All,

I am here with a new idea and script, "Zigzag Waves". This indicator creates 3 Zigzags with different lengths, keeps the lengths of each zigzag wave and calculates/draws average waves for each zigzag. optionally it can reset the wave when zigzag direction changes and new highest/lowest found. And optionally it draws Exponential Moving Average(EMA) of the sum of waves. This idea is very new and at the moment there is no optimization for the Zigzag Periods. Maybe we altogether can improve the idea and find the best zigzag periods for different symbols and time frames.

Using the options You can play with the periods, add/remove EMA, set its color and reset the waves on new Highest/Lowest. As far as I see resetting the waves on new Highest/Lowest may bring better results.

if we enable "Reset the waves on new Highest/Lowest":

Using different periods and EMA length:


P.S. if you have ideas to improve this script, drop a comment under the script please.


Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?