CryptoGsb

CRYPTO DASHBOARD Gs₿

CryptoGsb Cập nhật   
A Simple Crypto Dashboard/Screener which indicates the Price and percentage changes for the Given Period of time i.e for 1 Hr ,4 Hrs, 1 Day, 3 Days, 3 Weeks and 3 - 12 Months. By Default it displays #BTC and its Dominance and current trading pair Price and % changes.
Phát hành các Ghi chú:
A Simple Crypto Dashboard/Screener which indicates the Price and percentage changes for the Given Period of time i.e for 1 Hr ,4 Hrs , 1 Day, 3 Days, 3 Weeks and 3 - 12 Months. By Default it displays #BTC and its Dominance and current trading pair Price and % changes.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?