everget

Middle-High-Low Moving Average

This indicator was originally developed by Vitali Apirine (Stocks & Commodities , V.34:9 (August, 2016): "The Middle-High-Low Moving Average").

You can use it to create a crossover trading system in conjuction with EMA / SMA .

Good luck!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget

Toss a coin to your witcher:
https://www.paypal.me/alexeverget

Bình luận

Đã xóa bình luận.
everget vijaypadayatchi
@vijaypadayatchi, Hi, sure
Phản hồi