calster

3D GATOR %HL

This indicator tracks the 3 day trading bots and measures the high and the low (%).
Usually a trend can change or continue every 3 days.
When volatility decreases and both values are the same gator is going to open its jaws so it's a good time to open a position long. Avoid shorts during low volatility.
On the other hand when volatility increases, and gator has its jaws wide open is a good time to look for shorts.
That's pretty much it.

This indicator was designed by me and created by Marketwatcher.

Be patient. Patience pays. Greed kills.
Join the telegram in English at t.me/BankMathEng_bot
Portuguese at t.me/WiseBrazil and t.me/BankMathbot
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?