fadizeidan

ICT HTF FVGs (fadi)

fadizeidan Cập nhật   
ICT HTF FVGs displays the higher timeframe FVGs on current chart. This allows the trader to easily visualize the higher timeframe FVGs without having to mark them manually and see when price reaches point of interest for possible reversals or reaction.

This indicator attempts to provide as much flexibility possible by being able to define the following:

Higher Timeframe Settings
Timeframe to monitor
Bullish FVG color for this timeframe
Bearish FVG color for this timeframe
Maximum number of FVGs to display for this timeframe
Distance from current bar. This prevents overcrowding of FVGs

Hide Lower Timeframes from current chart. If this option is turned off, 5m timeframe FVGs will be displayed on an hourly chart as an example.

Show Border for the FVGs. Border color is derived from the FVG color

Show Mitigated FVG on the chart. The labels are removed to prevent the labels from overlapping with the candles on the chart/

Show C.E. Draws a line at the middle point of the FVG. This is usually an area of interest.

Show Label Shows the label with label color, background color, and label size.


Phát hành các Ghi chú:
UPDATE: Changed the logic that calculates the width of the FVGs as timeframe changes. It should have consistent right side spacing now.

Two new properties:

Distance: The distance of the closest timeframe from current candle
Spacing The spacing between timeframe FVGs to prevent overlapping of labels
Phát hành các Ghi chú:
Bugfix: FVGs were being drawn before the HTF candle has closed. Added check for bar confirmation on the HTF. this will also mean that HTF cannot be marked mitigated on lower timeframe and stays visible until HTF confirms it, which is the right approach.
Phát hành các Ghi chú:
Bug Fix:
1. When mitigated FVGs were hidden, they were still counted resulting in fewer FVGs being displaced.
2. The previous bug fix resulted in FVGs' right padding not calculating correctly.
Phát hành các Ghi chú:
UPDATE:
1. Added logic to only show FVGs within range as follows:
-- Intraday, show FVGs that are within daily range above and below current price
-- Daily, show FVGs that are within 3 months range above and below current price
-- Weekly, show FVGs that are within 12 months range above and below current price
-- Monthly, show all FVGs

2. Changed the logic of how the indicator detects FVGs due to Tradingview limitations. Tradingview does not reliably return barstate.isconfirmed when checked via request.security.
Phát hành các Ghi chú:
FIX: Fixed the mitigation wick filled logic to account for when price goes through the HTF FVG
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?