tradeforopp

Market Structure [TFO]

The purpose of this indicator is to provide a simple approach to Market Structure. When price is closing over swing highs, we may categorize that as bullish structure; and when price is closing below swing lows, we may categorize that as bearish structure.


We can easily find swing highs and lows via the following built-in Pine Script functions:

ta.pivothigh()
ta.pivotlow()

We can pass in our Pivot Strength parameter to determine the size/significance of these pivots. The lowest value of 1 will validate a swing high when a given high is larger than that of 1 bar to the left and right of it. A pivot strength of 3, for example, would validate a swing high only when a high is larger than that of the 3 bars to the left and right of it, making it much more selective.


In any case, we can simply track the most recent swing highs and lows and check for when price through them. Enabling the Show Pivots option will mark all the swing highs and lows that are being considered for future structure breaks.


If the trend is bearish and we begin closing over swing highs, that would mark a Market Structure Shift (MSS). If the trend is already bullish and we are closing over swing highs, that would mark a Break of Structure (BOS), and vice versa for bearish conditions. MSS essentially signifies reversals in Market Structure while BOS signifies continuations.


Users may also create alerts for Any/Bull/Bear BOS or MSS. Simply create a new alert, select this indicator, and select the desired BOS or MSS criteria.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?