HPotter

Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System

Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System, by Rombout Kerstens
The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/09/2014
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System")
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true, 
      iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false)) 
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false, 
        iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false)) 
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true, 
       iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false, 
       iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos = iff(bMDILong and bMALong, 1, 
   iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nPDI, color=green, title="DMI Plus")
plot(nNDI, color=red, title="DMI Minus")
Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG