OSCAR9

RSI TRADER GU

693 lượt xem
4
study(title="RSI", shorttitle="RSI", overlay=false)
src = close,
len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change( src ), 0), len )
down = rma(-min(change( src ), 0), len )
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
RSI = ( rsi )
plot( RSI , title="RSI", style=line, linewidth=1, color=yellow)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=lime)
band2 = hline(45, title="Upper Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=gray)
band3 = hline(50, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=black)
band4 = hline(55, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=1, color=gray)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?