RozaniGhani-RG

Simple OHLC Custom Range Interactive

█ OVERVIEW
This indicator show lines of OHLC which can be commonly used as support and resistance zones.
OHLC can be shown table with candlestick visual.
Color of candlestick depends on direction of bullish / bearish of the chosen candlestick.

█ INSPIRATION
Inspired by design, code and usage of CAGR . Basic usage of custom range / interactive, pretty much explained here. Credits to TradingView.

█ FEATURES
Table can positioned by any position and font size can be resized.
OHLC can be in full or simple name.
Lines can be extend either right, left, both or none.

█ HOW TO USE
Only 1 point is required.
Dont worry about magnet, point will attached depends on High or Low of the candle.

█ USAGE / TIPS EXAMPLES (Description explained in each image)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?