SparkyFlary

Backwards price projection - few bars ahead reverse chart

SparkyFlary Cập nhật   
Ever wondered what the chart would look like if it's flipped upside down and flipped horizontally into the future? The idea is that when there is a trend, a repeating pattern tends to occur. Going backwards and projecting that movement into the future can supposedly show what the future price will be.

Somehow I haven't found anyone try it like this and I am currently trying to find a way to use a reversed moving average or plot of some kind to project further ahead. TV at the moment does not allow offsets on candle plot(as far as I know) and I am only allowed a certain number of plots to go on the chart, so I put as many price moves ahead as I could to project the future price. It's a bit sloppy with all those forced plots but it gets the job done. I'll see if I can improve it with a moving average or something and possibly make a strategy out of it in the future.
Phát hành các Ghi chú:
I made major improvements and additions. It now shows you the options of price repeat, horizontal, vertical, and horizontal+vertical inversions.
Phát hành các Ghi chú:
-fixed the y-axis alignment problem it had with the last price
-added the option to change the price source
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?