Fred6724

MarketSmith Volumes

Fred6724 Cập nhật   
The 'MarketSmith Volumes' is to be used with the 'MarketSmith Indicator' and 'EPS & Sales' in order to mimic fully MarketSmith Graphs with the maximum number of indicators allowed by a free Tradingview Plan: 3

This indicator is no more than a simple volume indicator where all parameters are already adjusted to resemble MarketSmith graphical volumes.

Also you will find integrated:

High Volumes Bars Peak:
They allow us to see peak volumes at a glance.

10-Week Average Volume:
When viewing a weekly chart, this line represents a 10-week moving average volume level. It allows you to see if the current Volume Bar of the week is above or under the average volume traded in the past 10 Weeks.

50-Day Average Volume:
When viewing a daily chart, this line represents a 50-day moving average volume level. Whether or not volume is above or below the average for a certain period could have a significant impact on your stock chart analysis.
Phát hành các Ghi chú:
- Added optional % variation on peak volumes
- Possibility to modify label text color
- Possibility to modify Up/Down Volume Bar Color
- Possibility to modify MA Color
Phát hành các Ghi chú:
- Recent % variation was missing, corrected
Phát hành các Ghi chú:
- Last Adjustment regarding last %variation values. Now it should be perfect
Phát hành các Ghi chú:
- Added an optional label to visualise quickly the current volume and its volume buzz
Phát hành các Ghi chú:
- Adjusted the description of the label in the parameters
Phát hành các Ghi chú:
- Organised input parameters
- Added some customisation for users (Label Color, text abel)
- Corrected the display of the current label when truncated
Phát hành các Ghi chú:
- Corrected units of Labels (K, M, B) now displayed correctly
- Corrected the superposition of historical labels and last bar label when new bars appeared
- Added max label count of 500
Phát hành các Ghi chú:
- Corrected an error in the code that was causing to display delayed units (K, M, B)
Phát hành các Ghi chú:
- Volume precision decreased to 1 decimal place
Phát hành các Ghi chú:
- Now the %chg is displayed in a more discreet way and should be easier to read
Phát hành các Ghi chú:
- You can now modify the size of the label of the last bar. Thank you @Moneydiver12 for the suggestion on Twitter
Phát hành các Ghi chú:
- Last bar label changed to a more compact label
- Addition of an optional average $ volume on the label
- Reorganized some entries to make them more compact
Phát hành các Ghi chú:
- Now displays an optional table with Average Volume, Average $ Volume and U/D Ratio
Phát hành các Ghi chú:
- Corrected the rounding of the Average Volume
Phát hành các Ghi chú:
- Added Highest Volume Data (HVE and HV1)
● Highest Volume Ever
● Highest Volume In Over a Year
- Added the possibility of highlighting Low Relative Volume
- Reorganised Inputs
Phát hành các Ghi chú:
- Added an invisible line featuring the Volume Buzz (% variation) to have it appearing when 'Indicator Values" option is checked

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?