fikira

[fikira] Fibonacci MA / EMA's (Fibma / Fibema)

fikira Premium Cập nhật   
I've made SMA /EMA's NOT based on the principle of the 2(1+1), 3(2+1),
5(3+2), 8(5+3), 13(8+5), 21(13+8), 34(21+13), 55(34+21), ... numbers,
but based on these following Fibonacci numbers:

0,236
0,382
0,500
0,618
0,764
1

Ending up with 2 series of Fibma / Fibema:

"Tiny Fibma / Fibema":
24, 38, 50, 62, 76, 100

"Big Fibma / Fibema":
236, 382, 500, 618, 764, 1000

IMHO it is striking how these lines often act as Resistance/Support,
although (except the 50, 100 & 500) they are not typical MA/EMA's.

They perform very well on every Timeframe as well!

Week:

3 Days:

1 Day:

4h:

1h:

Even on the 15 minutes:

Or 5':

Things to watch for:

Price compared to the Tiny or Big Fibma / Fibema (below or above)
Price compared to important Fibma / Fibema (for example below or
above MA 236, MA 764, MA 1000, ...)

Crossing of Fibma / Fibema 24/76, 236/764 and 38/62, 382/618
( bullish crossover = Lime coloured "cloud", bearish crossunder = Red coloured "cloud"),

...

I've made a change in barcolor if the close crosses the "Big Fibma / Fibema 500"

If price closes above MA/ EMA 500, the first bar is yellow coloured,
if price stays above this level, candles are coloured lime/ orange (= very bullish )
If price closes under MA/ EMA 500, the first bar is purple,
if price stays under this level, candles are standard coloured (= very bearish )

Strategy will follow,

Thanks!

Phát hành các Ghi chú:
- Added extra Fibma/Fibema's (can be disabled/enabled)
- Enhanced the Alerts
- Added labels at the side for easier recognition (only for the big Fibma/Fibema)
- Price can be made visible under these labels

Thank you!
Phát hành các Ghi chú:
Simplified,
also added
- "Higher Timeframe's" (Credits to "PineCoders" !),
- more settings,
- more Alerts

Initial start (Sort MA/EMA is displayed at the right):

+ price:

Higher TF, TF is between (), + price:

Same situation, but + Smoothing:
Phát hành các Ghi chú:
Added the 89 Fibma/Fibema (in addition to the "Big" 886 Fibma/Fibema)

- We cannot control our emotions,
but we can control our keyboard -
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?