EmreKb

Market Structure Break & Order Block by EmreKb

EmreKb Cập nhật   
This indicator shows the market structure break (msb) and order blocks (ob). Msb occurs after the breakout old high when the price make lower lows or occurs after the breakout old low when the price make higher highs. OB occurs after the msb, ob is the last bullish candle before high if msb is bearish but if the msb is bullish then ob is the last bearish candle before low.

Zigzag Lenght - A number for the zigzag calculation
Show Zigzag - Show/Hide Zigzag lines
Fib Factor - Fib level for the breakout confirmation. For example if new high larger than old high to low fib 1+fib_factor when the down trend then it's a breakout.
Phát hành các Ghi chú:
Added breaker and mitigation blocks. Breaker and mitigation blocks are the block in the low area formed before last high. Last bearish candle for bearish and last bullish candle for bullish are mitigation or breaker blocks.
Phát hành các Ghi chú:
Added display settings
Phát hành các Ghi chú:
Changed some default values
Phát hành các Ghi chú:
- Copy Paste bug fixed :)
- Added alert to msb
Phát hành các Ghi chú:
Some Bug Fixed
Phát hành các Ghi chú:
- The bug that caused the alarm delay has been fixed. (MSB)
- Added timeframe option. You can only select current timeframe or higher timeframe. Zigzag only shows in current timeframe.
Phát hành các Ghi chú:
  • Optional time zone selection feature has been removed.
  • An alarm triggering when the price touches the box has been added (It triggers for every candle!).
Phát hành các Ghi chú:
  • Delete old/broken boxes option added

Note: I'm working on new more accurate alert system (probably from telegram)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?