miguefinance

MF Time Travel (Delay or Forward Charts) by MigueFinance

This indicator allows you to "Time Travel" aka. delay or advance (or forward) the on-screen chart/indicator as well as well as to do the same with other additional charts that can be configured in the settings.

This might be very useful when comparing with other (or the same) indicator in time, if you consider probably an incoming move based on another time performance.

About the Settings:

The moved in time charts can also be expanded or contracted, as well as they can be moved vertically (offset).

To Delay put positive values on the weeks settings, to Advance put Negative values on the same.

The Expansion or Contraction Factor is simply a multiplier of amplitude so you can multiply by number like 0.5, 2, etc

The Vertical Offset simply moves up and down the indicator.

The Labels will also tell you the number of weeks and years that were changed so as to have a reference, as well as the indicator being used.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?