djmad

[MAD] Mindreader

djmad Cập nhật   
Hi,

This is a multiband indicator that shows you liquid support and resistance ranges based on growing offsets and growing ATR channels.

In the end, when setup well, you can make, based on historical observations, estimates of how traders will react, maybe identical again.

How to use:

Setup:
Activate the two checkboxes for centerline and All_Lines
Start with the middle line to establish the general direction of the asset.
With the 6 following options, you try to match the trends in the outer bands as good as possible.
Small changes can be made by till you have best fitting overall bands. I tried to make small steppingsize to visual setup very easy. Change a bit... wait look,... change a bit, wait look...

Deactivate the two setup boxes and continue with setting up the colors.

Have fun figuring out the perfect wave !!

Phát hành các Ghi chú:
changed middleline color to gray for light themes (yellow is almost invisible)
Phát hành các Ghi chú:
cleanup pass
removing unused functions
no other changes

Trader & coder. TA & NFTs.
bitblockwizard.com more at bitblockart.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?