LonesomeTheBlue

Pivot Point SuperTrend [Backtest]

Hello All,

This is backtesting result of following indicator/strategy. I didn't work on adding other indicators. maybe in the future I can try to combine this with other indicators.

You can visit following link to see "Pivot Point SuperTrend". by using this backtesting tool, you can test&find better options


There is option "Use Center Line to Close Entry for 50%". by default it's not enabled. if you enable this option, pivot point center line may push you to close your entry for 50% (can be used as early stoploss/take profit line if you think it's risky)


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Made some improvements in the strategy.

Also following options added:
"Enter Only Long Position" option added.
"Min profit Rate if Center Line Used" option added. it doesn't close half of the position if it didn't reach defined profit rate. %1 by default
Phát hành các Ghi chú: updated.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?