wightsparky

MA_FibBand_MTF

wightsparky Cập nhật   
Moving average of High, Low & Close with Fibonacci bands calculated from the average high and low. Four upper levels are to the power of 1.618, 2.618, 3.618 & 4.618. Four lower levels are to the power of 0.618, 1.618, 2.618 & 3.618. Included are a choice of time frames either current, semi-custom or fully custom allowing freedom to set any period you like which makes it great for historical averages. Adapted and expanded from Clarke Moody's MA_MTF i have tidied the script and included all CM's formulas although should be used in SMA or EMA i kept the other MA formulas for curiosity.
My preferred usage is to stick with 20ma and adjust the legnth of the period. Shown here is 20ema of 10day period.
More information can be learnt from 'endlessmountain' on youtube but only the very top and bottom levels are used with the High, Low & Close. Also i am not aware if this originates from any other source.
Thankyou to Clarke Moody and endlessmountain. Hope you like this tool.
Phát hành các Ghi chú:
Moving average of High, Low & Close with Fibonacci bands calculated from the average high and low. Upper and lower levels are to the power of Fibonacci percentages. Included are a choice of time frames either current, semi-custom or fully custom allowing freedom to set any period you like which makes it great for historical averages. Hope you like this tool.

Update: With interest gaining from the community i have decided to publish what is in my opinion a better version.
Upper and lower levels are now multiplications of 1.272 (square root of 1.618). See script for the percentages.
High and low shaded bands shows the average candle to wick range.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?