jason5480

external_input_utils

jason5480 Cập nhật   
Library "external_input_utils"
Collection of external input utilities for conversion and other hacky functions

str_to_src(value) str_to_src - Convert the string value to the coresponding source series. It can be used to limit the "input.source" choices provided to the end user.
The most interesting part is that it can be used to overcome the "one input.source call limitation" for external inputs to your script
  Parameters:
    value: - The string equivalent to the source to be converted
  Returns: series of the coresponding source

eval_cond(input, operator, value, defval) eval_cond - Evaluate the condition given an operator
  Parameters:
    input: - The input to be compared with. It can be an external input or a regular one
    operator: - The string operator that describe the coparison operation
    value: - The value to compare with the input. This can be a serries or a constant
    defval: - The boolean value to return when 'noop' is selected
  Returns: series of bool the result of the operation evaluation
Phát hành các Ghi chú:
v2
add mod10 and /10 operators
Phát hành các Ghi chú:
v3
Phát hành các Ghi chú:
v4
  • add mod100 operator
  • append the '==' in mod operator strings to better describe the operation
Phát hành các Ghi chú:
v5
change the default of the noop eval_cond function to false
Phát hành các Ghi chú:
v6
Add error messages on invalid value and operator
Phát hành các Ghi chú:
v7
Added rising and falling conditions and removed mod div.
Follow naming conventions.
Phát hành các Ghi chú:
v8
Add 'na' and 'not na' conditions
Phát hành các Ghi chú:
v9
Add barssince operator

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.