capriole_charles

Eurobond Curve

ABOUT

Dynamically plots 3 no. forward EUROBOND curves. When the curves converge (or worse crossover) there is higher risk of financial uncertainty and potential market correction.
The Eurobond Curves work in a similar way to treasury "yield curve inversion"; except the EUROBOND curves can signal much earlier than Treasuries therefore providing a leading indicator.
The indicator looks the the "near" (next year EUROBOND), "mid" (EUROBOND 2 years out) and "far" (EUROBOND 5 years out) to assess for crossovers.

When the "near" and "mid" curves crossover the "far" curve, concerning economic conditions are developing and it may be a good idea to reduce risk exposure to markets.

LIMITATIONS

The EUROBOND curve crossover events are rare, and this indicator uses data back to 2005 (using approximately 25 TradingView security functions). Given there are relatively few crossover events, the reliability of this indicator should be considered low. Nonetheless, there is decent alignment with treasury yield curve inversions in the 20 year period assessed. Given treasury yield curve inversions have predicted every recession for the last 70 years, we still think the EUROBOND Curves are a useful datapoint to monitor into the future and provide confluence to other risk management strategies.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?