JustUncleL

Price Action Channel Master by JustUncleL

JustUncleL Wizard Cập nhật   
This indicator combines a number of PAC types into one indicator and will replace some of my previously PAC scripts (some were not published).
It draws a Moving Average (MA) channel based on various boundary criteria. Even though the MA choices are not limited to SMA and EMA, these would be the your first choices with most PAC requirements, feel free to experiment though.
Optional Bar colouring around that channel.


Options Available:

(1) Select between 11 different types of moving averages for the base (centre) MA line choices are :
 • SMA = Simple Moving Average (default)
 • EMA = Exponential Moving Average.
 • WMA = Weighted Moving Average
 • VWMA = Volume Weighted Moving Average
 • SMMA = Smoothed Simple Moving Average.
 • DEMA = Double Exponential Moving Average
 • TEMA = Triple Exponential Moving Average.
 • HullMA = Hull Moving Average
 • SSMA = Ehlers Super Smoother Moving average
 • ZEMA = Near Zero Lag Exponential Moving Average.
 • TMA = Triangular (smoothed) Simple Moving Average.

(2) Select Channel Boundary Criteria:
 • HILO = Channel boundaries based on High and Low MAs (default).
 • ATR = Channel boundaries are Multiplier * ATR distance from base line
 • PIP = Channel boundaries are Multiplier * PIPs distance from base line
 • STDEV = Channel boundaries are Multiplier * StdDev(price) distance from base line (this is the same as Bollinger bands if SMA is the base MA)
 • KC = Channel boundaries are Multiplier * StdDev(True Range) distance from base line (this is the same as Keltner channel if SMA is the base MA)

(3) Option to display coloured Candles around the Ribbon, the colouring uses the Default candle 3-tone colour scheme:
 • Lime = candle closed above Ribbon.
 • Red = candle closed below Ribbon.
 • Gray = Candle Closed inside Ribbon.
The Grab candles 6-tone colour scheme:
 • Lime = Bull candle closed above Ribbon.
 • Green = Bear candle closed above Ribbon.
 • Red = Bull candle closed below Ribbon.
 • DarkRed = Bear candle closed below Ribbon.
 • Aqua = Bull candle closed inside Ribbon.
 • Blue = Bear candle closed inside Ribbon.
Phát hành các Ghi chú:
Corrected Error for KC lower boundary, thanks to sal157011
Corrected Date of script released.
Phát hành các Ghi chú:
By request, optional second channel added.
Phát hành các Ghi chú:
... Minor improvements.
 • Updated inputs to use selectable options.
 • Added implied GPL copyright notice.
 • Added SWMA and Laguerre types to moving average options.

JustUncleL
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?