Electrified

SignalBuilder

Electrified Cập nhật   
SignalBuilder
Utility for building a collection of signal values. Provides a default view for displaying signals.

  • Simplified API for aggregating signal values.
  • Flexible for use with indicators and strategies.

See the demo section for an example.
Phát hành các Ghi chú:
v2 'display' function now returns the TableBuilder.Table object to allow for after the fact customization.
Phát hành các Ghi chú:
v6 Rename SignalGroup to Group since when consumed from elsewhere it's redundant to prefix with Signal. Imported update TableBuilder.
Phát hành các Ghi chú:
v7 Fixes to TableBuilder
Phát hành các Ghi chú:
v8 exported utility functions for debugging.
Phát hành các Ghi chú:
v9 Attempt to fix display function.
Phát hành các Ghi chú:
v11 Added simple group add neg/pos functions.
Phát hành các Ghi chú:
v12 Added conditional add method to route to different signal groups depending on the sign of the signal.
Phát hành các Ghi chú:
v13 Fixed missing sign for small values.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.