LonesomeTheBlue

Moving Averages 3D

Hello All,

This is an experimental work to show 10 moving averages in 3D by using linefill.new() feature of the Pine language.

You can set moving average type as Simple ( SMA ) or Exponential ( EMA )
You can set "Starting Length" and set the "Step" to calculate other lengths. For example; if "Starting Length" is 10 and "step" is 5 then the lengths are 10, 15, 20, 25...
You can set the colors as Red, Green, Blue for each direction. And you can change the width. you can see the examples below

In following example Green and Blue used:

In following example Blue and Red is used and Width is set as 5:


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Drawing order and 3d display improved

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?