Fahmi_Eshaq

ICT Silver Bullet Vertical Lines by Fahmi Eshaq

Fahmi_Eshaq Cập nhật   
This indicator is designed for users interested in backtesting the Silver Bullet strategy. It eliminates the need for manual drawing of vertical lines by automatically highlighting specific times known as ICT Silver Bullet times. These times correspond to periods when smart money are active the market. The indicator marks these Silver Bullet times with vertical lines, making them easily identifiable. The specified Silver Bullet times are 3AM-4AM, 10AM-11AM, and 2PM-3PM New York time. Additionally, a vertical line is added at 12:00AM to demarcate the start of each day, as days begin at midnight.

Phát hành các Ghi chú:
This indicator is designed for users interested in backtesting the Silver Bullet strategy. It eliminates the need for manual drawing of vertical lines by automatically highlighting specific times known as ICT Silver Bullet times. These times correspond to periods when smart money are active the market. The indicator marks these Silver Bullet times with vertical lines, making them easily identifiable. The specified Silver Bullet times are 3AM-4AM, 10AM-11AM, and 2PM-3PM New York time. Additionally, a vertical line is added at 12:00AM to demarcate the start of each day, as days begin at midnight.
Phát hành các Ghi chú:
This indicator is designed for users interested in backtesting the Silver Bullet strategy. It eliminates the need for manual drawing of vertical lines of ICT Silver Bullet times. These times correspond to periods when smart money are active the market. The specified ICT Silver Bullet times are 3AM-4AM, 10AM-11AM, and 2PM-3PM New York time. Additionally, a vertical line is added at 12:00AM to highlight the start of each day, as days begin at midnight according to ICT.
Phát hành các Ghi chú:
ICT Silver Bullet indicator. For proper plotting, select "(UTC-4) New York" timezone in TradingView

This indicator is designed for users interested in backtesting the Silver Bullet strategy. It eliminates the need for manual drawing of vertical lines of ICT Silver Bullet times. These times correspond to periods when smart money are active the market. The specified ICT Silver Bullet times are 3AM-4AM, 10AM-11AM, and 2PM-3PM New York time. Additionally, a vertical line is added at 12:00AM to highlight the start of each day, as days begin at midnight according to ICT.
Phát hành các Ghi chú:
ICT SilverBullet indicator is plotted at 3AM-4AM, 10AM-11AM, and 2PM-3PM New York timezone only

This indicator is designed for users interested in backtesting the Silver Bullet strategy. It eliminates the need for manual drawing of vertical lines of ICT Silver Bullet times. These times correspond to periods when smart money are active the market. The specified ICT Silver Bullet times are 3AM-4AM, 10AM-11AM, and 2PM-3PM New York time. Additionally, a vertical line is added at 12:00AM to highlight the start of each day, as days begin at midnight according to ICT.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?