jdehorty

EconomicCalendar

jdehorty Cập nhật   
Library "EconomicCalendar"
This library is a data provider for important dates and times from the Economic Calendar.

events()
  Returns the list of dates supported by this library as a string array.
  Returns: array<string> : Names of events supported by this library

fomcMeetings()
  Gets the FOMC Meeting Dates. The FOMC meets eight times a year to determine the course of monetary policy. The FOMC announces its decision on the federal funds rate at the conclusion of each meeting and also issues a statement that provides information on the economic outlook and the Committee's assessment of the risks to the outlook.
  Returns: array<int> : FOMC Meeting Dates as timestamps

fomcMinutes()
  Gets the FOMC Meeting Minutes Dates. The FOMC Minutes are released three weeks after each FOMC meeting. The Minutes provide information on the Committee's deliberations and decisions at the meeting.
  Returns: array<int> : FOMC Meeting Minutes Dates as timestamps

ppiReleases()
  Gets the Producer Price Index (PPI) Dates. The Producer Price Index (PPI) measures the average change over time in the selling prices received by domestic producers for their output. The PPI is a leading indicator of CPI, and CPI is a leading indicator of inflation.
  Returns: array<int> : PPI Dates as timestamps

cpiReleases()
  Gets the Consumer Price Index (CPI) Rekease Dates. The Consumer Price Index (CPI) measures changes in the price level of a market basket of consumer goods and services purchased by households. The CPI is a leading indicator of inflation.
  Returns: array<int> : CPI Dates as timestamps

csiReleases()
  Gets the CSI release dates. The Consumer Sentiment Index (CSI) is a survey of consumer attitudes about the economy and their personal finances. The CSI is a leading indicator of consumer spending.
  Returns: array<int> : CSI Dates as timestamps

cciReleases()
  Gets the CCI release dates. The Conference Board's Consumer Confidence Index (CCI) is a survey of consumer attitudes about the economy and their personal finances. The CCI is a leading indicator of consumer spending.
  Returns: array<int> : CCI Dates as timestamps

nfpReleases()
  Gets the NFP release dates. Nonfarm payrolls is an employment report released monthly by the Bureau of Labor Statistics (BLS) that measures the change in the number of employed people in the United States.
  Returns: array<int> : NFP Dates as timestamps
Phát hành các Ghi chú:
v2

Added additional 2023 release dates for CPI and PPI
Phát hành các Ghi chú:
v3 - Update FOMC Meetings and FOMC Minutes for 2024

❤️ Patreon w/ Lorentzian Beta: www.patreon.com/jdehorty

🎥 Lorentzian Classification Tutorial: youtu.be/AdINVvnJfX4

🤖 Discord w/ Deep Forecast: discord.gg/djXT5sAPfQ

⏩ LinkedIn: www.linkedin.com/in/justin-dehorty
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.