WD_GANN

Hosoda Waves ABC

The Hosoda Waves indicator was devised by Goichi Hosoda, the creator of the Ichimoku system, with the idea that previous highs and lows could determine future price ranges to which the market would react. Hosoda's projections include the NT, N, V, and E waves, derived from calculations based on both upward and downward ABC swings. The calculations for Hosoda's waves are as follows:

NT Wave = C + (C - A)
N Wave = B + (B - A)
V Wave = B + (B - C)
E Wave = C + (B - A)
This indicator visually represents the calculations by Hosoda. Additionally, Hosoda indicated time cycles: 9, 17, 26, 33, 42, 51, 65, 76, etc., which are not integrated into this indicator as they are not considered effective in contemporary times.

Once applied to the chart, the interactive Pine Script tool version 5 will prompt you to identify 3 points of "low-high-low" or "high-low-high," both for upward and downward movements. Once clicked, these price points can be moved. If you change the time frame or market instrument, the indicator must be removed because it remains tied to the prices where it was initially drawn.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?