sh3rmfx

Bollinger Fanboy

To use this indicator. Set pending orders to enter at "Entry", stoploss at "Stop", and profit at "Exit". Close pending order after 10 bars if it doesn't open.

Please use this at your own risk. By using this indicator you are agreeing that I am in no way liable for any financial losses that may occur indirectly or directly as a result of using this indicator.

Copyright 2014 Michael Edwards (info@bollingerfanboy.com)
Bollingfanboy.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="Bollinger Fanboy", shorttitle="Bollinger Fanboy", overlay=true)

bf_middle = sma(close, 20)
bf_top = bf_middle + (stdev(close, 20) * 2)
bf_bottom = bf_middle - (stdev(close, 20) * 2)

bf_short_entry = low
bf_short_stop = high
bf_short_exit = low - ((high-low) * 1.5)

bf_long_entry = high
bf_long_stop = low
bf_long_exit = high + ((high-low) * 1.5)

bf_long = close < bf_middle ? (close > bf_bottom ? true : false) : false
bf_short = close > bf_middle ? (close < bf_top ? true : false) : false

bf_lowest = low == lowest(10) ? ( low < bf_bottom ? true : false ) : false
bf_highest = high == highest(10) ? ( high > bf_top ? true : false ) : false

bf_go_long = bf_long ? ( bf_lowest ? ( bf_long_exit < bf_middle ? true : false ) : false ) : false
bf_go_short = bf_short ? ( bf_highest ? ( bf_short_exit > bf_middle ? true : false ) : false ) : false

bf_enter = bf_go_long ? bf_long_entry : ( bf_go_short ? bf_short_entry : bf_enter[1] )
bf_exit = bf_go_long ? bf_long_exit : ( bf_go_short ? bf_short_exit : bf_exit[1] )
bf_stop = bf_go_long ? bf_long_stop : ( bf_go_short ? bf_short_stop : bf_stop[1] )

plot(bf_enter == bf_enter[10] ? na : bf_enter, title="Entry", color=orange, style=circles)
plot(bf_enter == bf_enter[10] ? na : bf_exit, title="Exit", color=green, style=circles)
plot(bf_enter == bf_enter[10] ? na : bf_stop, title="Stop", color=red, style=circles)