Fontiramisu

Auto Fibo Multi Timeframe [Misu]

█ This indicator shows a Multi Timeframe automatic Fibonacci retracement levels.
This indicator is built using pivots from a user-selected timeframe to draw and orient the Fibonacci retracement .
Fibonacci analysis uses a logical sequence of numbers to predict trends and price action.

█ Usages:
The Fibonacci retracement is used to identify hidden support and resistance levels that an investor can use for entry, exit, and stop placement.
Depending on your usage, you can track breakouts above and below retracement levels to provide early entry points for major breakouts and breakdowns.
Higher timeframe Fibs allow you to have more relevant and weighted signals.

█ Features:
Choose Timeframe
Choose Fib levels
Color Fib Levels Individually
Color Fib Levels all in one

█ Parameters:
Timeframe: The Timeframe chosen.
Left Bars: A parameter used to calculate pivots .
Right Bars: A parameter used to calculate pivots .
UI Settings: Select Fibs levels and colors.

Get Access: www.theultimatebacktest.com

Discord Best Strategies: discord.gg/XZZPtT5jc7
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?