taylor_o

two_leg_spread_diff

This script helps you discern the relative change of each leg in a two-legged spread over a given period. The main plot is a difference in log return over the number of bars identified by the "lag" parameter. E.g. if "lag" is 10 and leg one has increased 3% over the past ten bars, while leg two has only increased 1%, the plot value is 2%. The main plot is also colored blue when leg one increases while leg two decreases on a given bar, and red if the opposite is true. This feature identifies periods where the correlation between the two legs diminishes. The one and two standard deviation of the main plot is also plotted in faint background lines. Additionally, a table indicates the percentage in which the main plot is within one standard deviation (acc 1) and two standard deviations (acc 2). Note that the standard deviation updates on each bar, so the current standard deviation is not the one used to calculate the accuracy. Rather, if there are N bars, N different standard deviation readings have been used to compute the accuracy statistics.

The inputs are:

- timeframe: the timeframe of the chart
- leg1_sym: the symbol of the first leg
- leg2_sym: the symbol of the second leg
- lag: the number of bars back to reference for computing the log return of each leg
- anchor_to_session_start: for intraday charts only, this overwrites the "lag" input so that the "lag" always sets the point of comparison to the session start. This setting is used to compute the relative change over a single session.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?